Seniorenraad Lisse
Wonen, huurtoeslag en gebouwen

WONEN
HUURTOESLAG
GEBOUWEN

Terug..

WONEN

Stek
Postadres: Postbus 126, 2160 AC Lisse
Bezoekadres: Hobahostraat 90, ma t/m do van 8-17 uur, vr 8-12 uur.
Telefoon: 430.500
Website: www.stek-wonen.nl.

Huurders belangen Vereniging Bollenstreek (HBVB):
Postadres: HBVB, Postbus 48, 2160 AA Lisse
Bezoekadres: Nassaustraat 156, 2161 RX Lisse
Spreekuur en telefonisch bereikbaar onder tel. 428.426, elke dinsdag van 10-12 uur.
Mailadres info@hbv-bollenstreek.nl
Website: www.hbv-bollenstreek.nl.

Sociale huurwoningen:

Maximaal inkomen voor een sociale huurwoning 2014:
Vanuit “Brussel” is vastgelegd, dat huurders van een sociale huurwoning maar een bepaald maximaal inkomen mogen hebben. Dat geldt voor woningen met een huurprijs beneden de € 681,02. Per november 2013 stemde de 2e kamer in met een verhoging van het maximale inkomen van € 34.000 naar € 38.000. Dit wil men later, wanneer de Europese regels dat toelaten verhogen tot € 43.000.
De woningbouwverenigingen mogen maximaal 10% van hun sociale huurwoningen verhuren aan mensen met een hoger inkomen. Dat betekent voor de meeste mensen boven dit inkomen, dat ze of moeten huren in de vrije sector of een huis moeten kopen, wat vaak voor hen te duur is.

  Extra huurverhoging voor mensen met een hoger inkomen (woonakkoord 13 februari):
  Huurders met een inkomen tussen de € 33.614 en meer dan € 43.000 krijgen vanaf 1 juli 2013 een extra huurverhoging. De belastingdienst levert de gegevens.
  • Tot € 33.614 1˝ % huurverhoging plus inflatie
  • Van € 33.614 tot € 43.000 een huurverhoging van 2 % plus inflatie
  • Boven de € 43.000 4 % huurverhoging plus de inflatie (er gaat voor deze groep wel een maximale huur gelden)
  Voor gehandicapten en chronisch zieken komen er uitzonderingen op deze geplande huurverhogingen. Dit voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door de 1e Kamer.

  Hardheidsclausule voor extra huurverhoging woningen voor chronisch zieken en gehandicapten:
  Voor woningen van chronische zieken en gehandicapten heeft Minister Blok een hardheidsclausule toegezegd. Zij kunnen onder bepaalde voorwaarden ontheffing krijgen van de extra huurverhoging.

  Nieuwe eisen aan seniorenwoningen met ingang van 2013:
  Met verwacht dat met ingang van dat jaar extra eisen, de z.g. "Woonkeur" voor seniorenwoningen worden opgenomen in het Bouwbesluit. Woonkeur is een kwaliteitscertificaat voor nieuwbouwwoningen, dat aangeeft dat de woning (ook) geschikt is voor ouderen.

  Voorstel voor ruilbeurs van huurwoningen:
  Nieuw Lisse, VVD en D66 hebben een halfjaarlijkse ruilbeurs voor huurwoningen voorgesteld. Wanneer ouderen vanuit een eengezinswoning willen verhuizen naar een gelijkvloerse woning, moeten ze vaak voor de helft van hun huidige huuroppervlak gaan wonen, tegen een huurprijs die veel hoger is. Het voorstel is om in overleg met Stek te gaan om te kijken of ze in die situatie hun huidige huurprijzen kunnen behouden. Hierover is nog geen duidelijkheid.

  HUURTOESLAG

  Huurtoeslag (voorheen huursubsidie) in 2014:

  Welke huurgrenzen worden aangehouden in 2014:
  Voor alleenwonenden is de minimale huurprijs € 226,98 en maximaal € 699,48.
  Voor samenwonenden is de minimale huurprijs € 218,55 en maximaal € 699,48.
  Voor jongeren beneden de 23 jaar is de maximale huurprijs € 374,44

   Voorwaarden die gelden voor huurtoeslag:
   • Men moet ouder dan 18 jaar zijn
   • De inkomens van partner en medebewoners tellen ook mee.
   • Men moet woonruimte huren en ingeschreven staan in de gemeente op dit woonadres
   • De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning hebben
   • Afhankelijk van het inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie krijgt men meer vrijstelling

    Hoogte van de het maximale inkomen voor huurtoeslag in 2014:
    • Alleenwonenden beneden de AOW-leeftijd = € 21.600
    • Samenwonenden beneden de AOW-leeftijd = € 29.325
    • Alleenwonenden boven de AOW-leeftijd = € 21.600
    • Samenwonenden boven de AOW-leeftijd = € 29.400

     Vermogensgrens in 2014:
     In 2014 mag voor de huurtoeslag het vermogen niet hoger zijn dan het heffingsvrijvermogen in box 3: € 21.139 (2014).
     • Algemene vrijstelling is dus € 21.139
     • Voor AOW-ers met een inkomen niet hoger dan € 14.302 = vrijstelling € 49.123.
     • Voor AOW-ers met een inkomen tussen € 14.302 en € 19.895 = vrijstelling € 35.131
     • Voor AOW-ers met een Inkomen boven de € 19.895 = vrijstelling € 21.139

      Welke soorten inkomen en vermogen tellen niet mee voor vaststelling van de huurtoeslag:
      • Een afkoopsom voor een ouderdoms- of nabestaandenpensioen
      • Een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering over vorige jaren)
      • Een wezenuitkering van een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
      • Een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
      • Een verhoging van de Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging

      Vermogensgrens:
      Het inkomen en vermogen moeten in eerste instantie gewoon worden opgegeven, inclusief het eventuele de speciale vrijstelling van € 21.139 (2012). In 2012 vervalt de vermogensvrijstelling in box 3 voor kinderen tot 18 jaar, welke in 2011 nog € 2779 was.

      Bijzondere regels voor bijzondere situaties en vrijstelling van bijzonder vermogen:
      Er gelden speciale afwijkende regels voor bijzondere situaties, zoals gezinnen met een gehandicapt gezinslid, aangepaste woningen, grote gezinnen enz.
      Ook geldt een vrijstelling voor bijzonder vermogen, zoals bijvoorbeeld bij smartengeld, sommige afkoopsommen enz.

      Aanvragen van toeslagen bij de belastingdienst:
      Men kan de toeslagen voor huur, zorg, kinderopvang of het kindgebonden budget aanvragen en wijzigen via de site van de belastingdienst: www.toeslagen.nl

      Verwarring over commerciële site voor het aanvragen van toeslagen:
      Wanneer mensen op internet informatie opzoeken over toeslagen, komen ze gemakkelijk terecht op de website: www.huurtoeslag.nl Dit is echter een commerciële site. Zij geven wel juiste informatie, maar zijn commercieel en brengen dus kosten in rekening!

      Huurtoeslag en inwonende hulp:
      Wie huurtoeslag ontvangt en een inwonende hulp heeft, moet er rekening mee houden dat het inkomen van deze hulp meetelt voor de hoogte van de huurtoeslag. Ook de gemeentelijke belastingen kunnen iets omhoog gaan.

      GEBOUWEN

      WONEN EN BESCAL

      "Omahome", (vrij naar het Australische Granny Home):
      Per 1 juli 2015 wordt het vrijwel zeker gemakkelijker om grootouders in huis te nemen. De meerderheid van de 2e Kamer gaat, zo is de verwachting akkoord met een opmerkelijke verandering in het Besluit Omgevingsrecht: garages, schuurtjes, serres en andere bouwsels, die vergunningsvrij mogen worden neergezet, kunnen straks zonder papieren rompslomp omgebouwd worden tot "omahome". In deze kleine woningen kunnen dan ouders dan op het "erf" van hun kinderen gaan wonen. Ze behouden dan toch hun zelfstandigheid.

      Stichting Bescal:

       Welke gebouwen vallen onder Stichting Bescal:
       Onder het beheer van de Stichting Bescal vallen per 1 januari 2012:
       • Het Poelhuys
       • Jongerencentrum de Greef
       • Dienstencentrum de Beukenhof
       • Het gebouw de "Engelenbak" op het terrein van de speeltuin Kindervreugd.
       Op termijn zal ook het nog te ontwikkelen theater daaraan worden toegevoegd.

       Bedrijfsbureau van Bescal:
       Dat is gevestigd in de Greef op de Ruishornlaan, en is geopend van 9-17 uur.
       Postadres: Postbus 163, 2160 AD Lisse.
       Directeur is Mevr. Angela van Lienen.
       Telefoonnummer van het bedrijfsbureau: 0252-865.091.
       Mailadres: info@bescal.nl
       Website: www.bescal.nl

       Taken en tarieven van Bescal:
       Bescal is in het leven geroepen op initiatief an de gemeente Lisse en heeft tot doel te zorgen voor een professioneel beheer van de accommodaties tegen betaalbare huur- en horecatarieven. Stichting Bescak is geen gemeentelijke instantie, maar ontvangt wel subsidie om de kwaliteit van leven en wonen in Lisse te verbeteren. De gemeente bepaalt wel de verhuurprijzen van de ruimten en de prijzen van de consumpties.
       Onder de taken vallen: het beheer, exploitatie, onderhoud en de vervangingskosten van gemeentelijke gebouwen. Het personeel van deze locaties is in dienst gekomen van Bescal en is op de diverse locaties uitwisselbaar. De vrijwilligers kunnen zelf kiezen of ze wel of niet in andere gebouwen uitwisselbaar willen zijn.
       De reservering en administratie van genoemde gebouwen vindt nu ook centraal op dit kantoor plaats.

        Tarieven van Bescal:
        Zij hebben 3 tarieven voor het huren van een ruimte:
        • Tarief voor maatschappelijke organisaties (binnen gemeente Lisse)
        • Tarief voor semi-maatschappelijke organisaties (buiten gemeente Lisse)
        • Tarief voor commerciële organisaties
        Men kan een ruimte per uur, dagdeel of dag huren. Voor 2014 zijn de huren niet verhoogd.

        Terug..